معرفی

مشخصات فردی

حیدر تورانی

نام - نام خانوادگی : حیدر   تورانی

پست الکترونیکی : hr_moghadamzadeh@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مدیریت آموزشی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت آموزشی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران - ایران

سوابق اجرایی

  • رئیس پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
  • سردبیر نشریه مدیریت مدرسه
  • مدیر مسئول دوماه نامه شوق تغییر

 عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

  • قائم مقام انجمن علمی مدیریت آموزشی ایران
  • عضو پیوسته انجمن برنامه ریزی درسی ایران

 تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت

محل خدمت : دانشکده مدیریت

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 11

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1373/9/1

حیدر تورانی
حیدر تورانی

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت
مرتبه علمی :
    دانشیار
^